Regulamin konkursu „Pokaż jak korzystasz z RPO WL 2007-2013”

 

Zmiana regulaminu konkursu „Pokaż jak korzystasz z RPO WL”

Na podstawie § 8 pkt 7 Organizator, z dniem 22 listopada 2013 roku, wprowadza następujące zmiany:

 1. Starte brzmienie:

Nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń, zliczenia prawidłowo oddanych przez internautów głosów. W drodze losowania wyłoni ponadto 10-u głosujących internautów, którzy nagrodzeni zostaną zestawami upominków, w postaci gadżetów RPO WL. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Nowe brzmienie:

Nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń, zliczenia prawidłowo oddanych przez internautów głosów. W drodze losowania wyłoni ponadto 20-u głosujących internautów, którzy nagrodzeni zostaną zestawami upominków, w postaci gadżetów RPO WL. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa
  w Konkursie „Pokaż jak korzystasz z RPO WL 2007-2013”, zwanym dalej Konkursem.

 2. Organizatorem Konkursu jest EVENT STUDIO s.c. Dąbrowski Kotłowski, zwany dalej Organizatorem.

 3. Organizator Konkursu organizuje go na Zlecenie Zamawiającego tj. Województwa Lubelskiego (Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin), zwanego dalej Zamawiającym.

 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09. 201.1540 z późn.zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 5. Konkurs rozpoczyna się 14 września 2013 r. i trwa do 29 listopada 2013 r. Składa się z 3 etapów:

 1. Od 14 września 2013 r. do 9 listopada 2013 r. nadsyłanie filmów,

 2. Od 10 listopada 2013 r. do 24 listopada 2013 r. prezentacja filmów i głosowanie internautów za pośrednictwem strony www.konkurs.lawp.eu,

 3. 29 listopada 2013 r. wyłonienie laureatów i opublikowanie listy nagrodzonych na www.konkurs.lawp.eu,

 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie drogą internetową na stworzonej w tym celu mikrostronie pod adresem www.konkurs.lawp.eu.

 

§ 2 Cel i tematyka Konkursu

 1. Celem konkursu jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, a w szczególności efektów jego wdrażania poprzez ukazanie jak zmieniło się województwo lubelskie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 2. Celem konkursu jest zaprezentowanie efektów realizacji konkretnych projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013.

 3. Konkurs ma także na celu zachęcenie mieszkańców województwa lubelskiego do zainteresowania się tematyką UE i projektami, które uzyskały dofinasowanie z RPO WL 2007-2013.

 4. Kategoria tematyczna konkursu: efekty projektów (inwestycji) zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (I i II Oś Priorytetowa). Lista beneficjentów- przedsiębiorców, którzy zrealizowali (zakończyli w aspekcie rzeczowym
  i finansowym) inwestycje współfinansowane z RPO WL 2007-2013 zamieszczona jest na stronie www.konkurs.lawp.eu.

 

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

 1. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, zwana dalej Uczestnikiem za wyjątkiem przedstawicieli i pracowników Organizatora
  i Zamawiającego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa.

 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (wzór zgody na udział w konkursie zamieszczony na mikrostronie konkursowej).

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie drogą internetową.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. dokonanie rejestracji (podanie adresu e-mail oraz hasła) zarówno przez Uczestnika konkursu, jak i osoby głosujące chcące wziąć udział w losowaniu upominków.

 2. wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy) dla Uczestników konkursu. Ewentualne dokonywanie zmian w uzupełnionym formularzu odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w § 6 pkt 1.

 3. akceptacja treści regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

 4. nadesłanie maksymalnie 3 filmów nie dłuższych niż 3 minuty, zgodnie z zasadami wskazanymi w §4.

 1. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:

 • postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności podjął próby użycia jakichkolwiek technik obejścia zabezpieczeń aplikacji w celu zdobycia nagrody,

 • zarejestrował się w Konkursie używając do tego treści o charakterze wulgarnym lub w inny sposób nieodpowiednim.

 1. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu prowadzić będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa poza innymi uprawnieniami przewidzianymi w treści niniejszego Regulaminu dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń.

 2. W skład 3-osobowej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciel Wykonawcy oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego.

 3. Prawo do otrzymania nagród, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu nabywają uczestnicy Konkursu, których filmy uzyskają największą liczbę głosów internautów i dane w/w uczestnika Konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, adres zamieszkania) będą zgodnie z jego dokumentem tożsamości.

 4. Organizator w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 5, poinformuje telefonicznie zwycięzców o prawie do nagród oraz określi termin, warunki i sposób ich przekazania.

 5. Komisja Konkursowa dokona ponownego wyboru zwycięzcy spośród pozostałych uczestników Konkursu, w sytuacji gdy:

  1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu, a on nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie,

  2. próby skontaktowania się Organizatora ze zwycięzcą Konkursu (tj. 5 – krotna próba kontaktu telefonicznego na nr telefonu kontaktowego, w odstępach co najmniej 30 minutowych) nie będą skuteczne;

 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na konkursowej mikrostronie www.konkurs.lawp.eu w terminie określonym w §1 ust. 5.

 7. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu.

 8. Decyzje Komisji są ostateczne.

 

§ 4 Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs polega na wyłonieniu przez internautów w drodze głosowania najciekawszych filmów nakręconych przez uczestników Konkursu w miejscu realizacji projektów (inwestycji) realizowanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (I i II Oś Priorytetowa), patrz § 2ust. 4.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 filmy.

 3. Nadesłane filmy muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
  i nieprezentowanymi w innych konkursach.

 4. W sytuacji gdy uczestnik zgłosi do Konkursu więcej niż 3 filmy, Organizator dopuści do Konkursu tylko 3 z nich, zgłoszone jako pierwsze.

 5. Każdy z filmów powinien trwać maksymalnie 3 minuty.

 6. Filmy dłuższe niż 3 minuty nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

 7. W filmach muszą zostać zawarte obrazy, pozwalające odbiorcy w sposób jednoznaczny zidentyfikować miejsce, w którym nagrany został film.

 8. Uczestnik konkursu nagrywając film musi każdorazowo poinformować właściciela/administratora obiektu o zamiarze nagrania filmu w tym miejscu.

 9. Konkursowy film musi być w jednym z formatów: FLV, MP4, WMV, MOV
  i rozmiarze maksymalnie 200 MB.

 10. Konkursowy film może być nagrany dowolnym sprzętem, przy zachowaniu parametrów technicznych opisanych w ust. 9.

 11. Zgłaszany do Konkursu film nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych itp. Filmy zawierające takie treści nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

 12. Najciekawsze, oryginalne filmy wybiorą internauci w drodze głosowania.

 13. Głosowanie polega na przyznaniu głosu konkretnemu filmowi za pomocą interaktywnej aplikacji dostępnej na konkursowej mikrostronie.

 14. Głosujący internauci z jednego adresu IP mogą oddać na wybrany film maksymalnie 3 głosy, przy czym w ciągu jednego dnia z jednego adresu IP można oddać jeden głos na wybrany film.

 15. Głosować mogą jedynie osoby, które nie są autorami filmów.

 16. Zwycięzcami zostaną autorzy filmów, które zdobędą największą ilość ważnie oddanych głosów.

 17. W przypadku oddania przez internautów takiej samej liczby głosów na więcej niż jeden film, decyzję o kolejności wygranych i nagrodzeniu ich autorów podejmie Komisja Konkursowa.

 18. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na konkursowej mikrostronie w terminie określonym w §1ust. 5 lit. c.

 19. Wszystkie nadesłane na Konkurs filmy zostaną zamieszczone na konkursowej mikrostronie oraz na www.lawp.eu. Filmy, które zwyciężą w konkursie zaprezentowane zostaną także na www.rpo.lubelskie.pl.

 20. Nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń, zliczenia prawidłowo oddanych przez internautów głosów. W drodze losowania wyłoni ponadto 10-u głosujących internautów, którzy nagrodzeni zostaną zestawami upominków, w postaci gadżetów RPO WL. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5 Nagrody

 1. Organizator przewidział nagrody dla uczestników Konkursu.

 2. Zwycięzcami konkursu (zdobywcami nagród I, II i III stopnia) zostaną uczestnicy, których filmy otrzymają największą liczbę głosów internautów.

 3. Nagrodami dla Uczestników Konkursu są:

  1. za I miejsce – voucher dla dwóch osób na usługi hotelowo-gastronomiczne
   o wartości 3 tys. zł.

  2. za II miejsce - voucher dla dwóch osób na usługi hotelowo-gastronomiczne
   o wartości 2 tys. zł.

  3. za III miejsce - voucher dla dwóch osób na usługi hotelowo-gastronomiczne
   o wartości 1 tys. zł.

 1. Nagrody w Konkursie – vouchery dotyczą obiektów zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki). Obiekty, w których realizowane będą vouchery będą w standardzie minimum trzygwiazdkowym. Realizacja voucherów w okresie minimum 6 miesięcy od daty otrzymania nagrody.

 2. Organizator przewidział również nagrody: zestawy gadżetów RPO WL o wartości około 500 zł dla kolejnych 50 (pięćdziesięciu) autorów filmów. Przesłanie ich - pocztą tradycyjną - do uczestników Konkursu będzie leżało po stronie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w dowolnym momencie trwania Konkursu, także po ogłoszeniu zwycięzców i po poinformowaniu ich o otrzymaniu nagród; z zastrzeżeniem, że nowe nagrody będą podobnej wartości.

 4. Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcom Konkursu nagród w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszegoRegulaminu, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez Organizatora prawa uczestnika do udziału w Konkursie.

 5. Organizator określi termin, warunki i sposób przekazania zwycięzcom nagród.

 6. Organizator informuje, że jeśli wartość nagrody przyznanej w Konkursie przekracza kwotę 760,00 zł, to stosownie do treści przepisu art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) nagrody nie są zwolnione z opodatkowania. Organizator, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 w/w ustawy, przed wydaniem nagrody odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10% ich wartości. Organizator zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z odprowadzeniem i opłaceniem podatku od nagród zwalniając Uczestników konkursu od jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymanych nagród.

 7. W celu odebrania nagrody, zwycięzca Konkursu powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość. Dane zawarte w dokumencie tożsamości powinny być zbieżne z danymi podanymi przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

 8. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia po odbiór nagrody powinna zgłosić się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

 9. W przypadku niezgodności danych Organizator ma prawo do odmowy wydania nagrody.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez uczestnika adresu, numeru telefonu lub zmianę innych danych uniemożliwiających kontakt, odebranie lub przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody w terminie niniejszego Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli nie zgłosi się po jej odbiór w terminie, o którym mowa w ust. 7.

 11. Nagroda nie podlega reklamacji, zwrotowi oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody o tej samej wartości.

 12. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu głównych nagród jest wyłączona. Organizator przekazuje laureatom voucher pobytowy z określonym terminem jego wykorzystania. Uczestnik może kierować swoje roszczenia dotyczące pobytu w danym hotelu/spa/restauracji bezpośrednio do właściciela danego obiektu hotelowo-gastronomicznego. Organizator dołoży wszelkich starań by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność przyznanych zwycięzcom nagród oraz możliwość ich wykorzystania.


§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wpisane w formularzu zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. O zmianie danych wskazanych w formularzu uczestnik Konkursu powinien powiadomić Organizatora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, wykorzystanego do udziału w Konkursie.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Administratorem danych będzie Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

  1. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na mikrostronie konkursowej www.konkurs.lawp.eu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą Organizatora i/lub Zamawiającego.

  2. Korzystanie z informacji dostępnych na mikrostronie konkursowej www.konkurs.lawp.eu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

  3. Uczestnik Konkursu wysyłając film na Konkurs oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów oraz że wszystkie osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję na mikrostronie konkursowej, stronie www.lawp.eu
   i www.rpo.lubelskie.pl.

 

§ 7Reklamacje

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie na wskazany przez Organizatora adres, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Nie złożenie reklamacji w terminie opisanym powyżej oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje składa się na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika Konkursu, jego dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi, decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem na adres podany w reklamacji.

4. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.§ 8 Postanowienia końcowe

1.Organizator oświadcza, że organizacja Konkursu zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • połączenia i funkcjonowanie sprzętu komputerowego, usług pocztowych
  i kurierskich lub za działalność osób trzecich,

 • niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego,
  a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet (łączy internetowych), zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej, niezapisanie formularza zgłoszeniowego na mikrostronie konkursowej www.konkurs.lawp.eu oraz niemożności połączenia się z ww. serwisem lub jego częścią,

 • przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu),

 • problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć (niezależnych od Organizatora), lub którym nie mógł zapobiec,
  w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi
  o charakterze siły wyższej,

 • udział w Konkursie niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

 • nie doręczenie nagrody spowodowane przesłaniem przez uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

 1. Organizator ma prawo w dowolnym momencie Konkursu wykluczyć z Konkursu uczestnika (odmówić mu wydania nagrody) z powodu naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator ma prawo w dowolnym momencie konkursu odjąć głosy oddane na dany film, jeżeli głosy zostały zdobyte w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 4. Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora i Zamawiającego oraz w Internecie na stronie www.konkurs.lawp.eu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 6. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.konkurs.lawp.eu.

 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.

 8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana uczestnikowi tylko w przypadku jeśli spełni on będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.